ناخوش آواز

ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحبدلی بر او بگذشت، گفت: “تو را مشاهره (1) چندست؟” گفت: “هیچ.” گفت: “پس چرا زحمت خود همی دهی؟” گفت:
“از بهر خدا می خوانم.” گفت: “از بهر خدا مخوان!”
گر تو قرآن بدین نمط خوانی
ببُری رونق مسلمانی

مناظره
 

یکی جهود و مسلمان مناظرت کردند
چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم
به طیره گفت مسلمان: “اگر این قباله من
درست نیست، خدایا جهود میرانم”
جهود گفت: “به تورات می خورم سوگند
و گر خلاف کنم، همچو تو مسلمانم”
گر از بسیط زمن عقل منعدم گردد
به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم!

/ 0 نظر / 113 بازدید